Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

LOTTO - The Club's Lottery Fund

HOW TO PLAY


Dear Member
Exciting news! We are soon launching the Clwb Golff Abersoch weekly lottery - Lotto

Tickets £1 each. £200 initial prize pot. £50 added weekly if no winners. Max Jackpot £750 - and must be won! Weekly Sunday drawFirst draw Sunday July 5th 2020

The club’s income has dried up during lockdown so this is an opportunity to raise funds for the club while adding some fun and a chance of a windfall!
Initially because of social restrictions we are launching Lotto to members who are willing to set up a Bank Standing Order and buying themselves a weekly draw ticket for the year. 1 weekly ticket for 1 year = a £52 standing order. You could of course buy more tickets for yourself or family members eg. 2 weekly tickets = £104, 3 for £156 and so on.

When Lotto is up and running we will introduce paper tickets that we can sell to friends, family and also visiting golfers and societies. As Lotto develops we hope to be able to support local causes as well as the club.

How do I join in the fun
We will send out full details soon but in a nutshell initially you need to:
• Decide how many weekly tickets you wish to buy for the whole year
• Pick 3 lucky numbers from 1 to 20 as your weekly ticket numbers for the year.
• Follow the instructions on how to set up a yearly Standing Order from your Bank to the club (by ?June 25th to be included in the first draw)
• Cross your fingers and watch your lucky numbers appear on a Sunday
• If your 3 numbers match the drawn Lotto balls - you win! *We currently have at least 80 members eager for tickets - please join them and support your clubAnnwyl Aelod
Newyddion cyffrous! ‘Rydym ar fin lawnsio Loteri wythnosol Clwb Golff Abersoch - Lotto

Tocynnau £1 yr un Gwobr Gychwynnol £200?Ychwanegir £50 yr wythnos os nad oes enillydd Uchaswm jacpot £750 – a rhaid ei ennill! Gêm Wythnosol bob dydd Sul Gêm gyntaf Dydd Sul, Gorffennaf 5ed 2020

Mae incwm y clwb wedi mynd yn hesb yn ystod y gwaharddiadau Covid-19 ac mae hwn yn gyfle i godi arian i’r Clwb tra’n cael hwyl a chyda’r gobaith o ennill arian!

Ar y dechrau oherwydd y cyfyngiadau cymdeithasol ‘rydym yn lawnsio’r Lotto i aelodau sy’n fodlon trefnu Archeb Sefydlog yn y banc a phrynu tocyn am flwyddyn gyfan. Mae un tocyn £1 yn costio £52. Bydd modd wrth gwrs prynu tocynnau i’ch teulu a ffrindiau, ee 2 docyn wythnosol am £104, 3 am £156 ac yn y blaen.

Pan fydd y Lotto wedi ymsefydlu byddwn yn cyflwyno tocynnau papur y gallwn eu gwerthu i ffrindiau, teulu ac ymwelwyr yn ogystal â chymdeithasau fydd yn ymweld. Wrth i’r Lotto ddatblygu gobeithiwn allu cefnogi achosion da lleol yn ogystal â’r Clwb.

Sut Rydw I’n Ymuno Yn Yr Hwyl

Byddwn yn anfon y manylion yn fuan, ond yn gryno dyma’r hyn fydd angen ei wneud
• Penderfynu sawl tocyn y dymunwch ei brynu am y flwyddyn
• Dewis 3 rhif lwcus o 1 i 20, sef eich rhifau chwi am y flwyddyn
• Dilyn y cyfarwyddiadau ar sut i drefnu Archeb Sefydlog yn y Banc (erbyn Mehefin 25ain os dymunwch fod yn y gêm gyntaf)
• Croesi eich bysedd a gwylio eich rhifau lwcus yn cael eu tynnu ar Ddydd Sul
• Os ydi eich rhifau chwi yn cyfateb i’r rhifau a dynnir – rydych wedi ennill! *Ar hyn o bryd mae gennym o leiaf 80 o aelodau yn awyddus i brynu tocyn- os gwelwch yn dda ymunwch â nhw a chefnogi ein Clwb.

LOTTO - The Club's Lottery Fund

APPLICATION PROCESS

Please click here to download the applications forms.

LOTTO - The Club Lottery Fund

RULES

PURPOSE

The purpose of the Clwb Golff Abersoch Lotto is to raise funds. The money will be paid into the club’s bank account and used to meet funding requests from the executive committee. As the lottery develops the Lotto will raise funds for local causes as agreed by the executive committee.

RULES
For a cost of £1 per draw entry players will need to pick 3 numbers from 1 to 20 to play, it is open to anyone aged 16yrs or over and resident in the UK to take part.
A draw will be made weekly and if the 3 numbers match the 3 numbers drawn the player wins the prize, or share of the prize if there are multiple winners.
The prize for the initial draw will be £200 and will then rise by £50 per week if there is no winner, to a maximum of £750.
The jackpot will stay at £750 for three weeks, if there is still no winner a 4th provisional ball will be drawn. This format will continue until the jackpot is won by a player or players matching any 3 of the numbers.
Usually the draw shall be made in the clubhouse on a Sunday in the presence of witnesses. On occasion the draw may be moved to an other evening but players with receive at least 10 days notice. An independent witnessed draw will be made if the clubhouse is closed.
Payments for entry can be made by standing order or paper ticket sale. Payments can be made by annual standing order for £52 per weekly £1 ticket. It’s the players responsibility to cancel payments and no refund can be given.
Paper tickets can be bought weekly for £1 each When paper ticket sales are introduced all ticket stubs and money must be handed to a Lotto Committee member before the draw.
The winner will be paid by direct bank payment or if a member, can be added to their bar card.
The drawn numbers for each week will be posted in the club and on the club’s social media. Winners will ?notified by the Wednesday following the draw. Permission will be sought to publish their name.
If a winner cannot be contacted, the winnings will be placed into the Golf Club’s funds after six months. 11.The Lotto will be run by Clwb Golff Abersoch’s Marketing Committee. In case of any dispute the decision of
the Committee is final.
Odds and Funds Distribution:
• Odds - The odds of winning the weekly Lotto with a single ticket is 1 in 1140. If 250 tickets are sold the odds of a weekly winner are approx.1 in 5.
• If 250 tickets are sold approx. 20% will be used for prizes, 2% for promotion and running costs and 78% towards raising funds. GDPR:
• Data on individuals will be kept to a minimum and only for ticket identification purposes.
• This data will only be available to the Lotto Sub-Committee and held by the chair and Club Manager.
• Data will be held only while the participant is actively playing Lotto. Standing order details will be deleted ?once the player stops playing Lotto. Paper tickets will be destroyed no later than 1 month after a draw.
• Bank details may be required if a prize is to be paid directly to the winner. These details will be held only for a long as it takes to make and confirm that individual payment.
• Individuals can obtain details of any data held about them by contacting The Manager, Clwb Golff Abersoch.


DIBEN

Diben LOTTO Clwb Golff Abersoch ydi codi arian. Mi fydd yr arian yn cael ei dalu i gyfrif banc y Clwb ac yn cael ei ddefnyddio i ateb ceisiadau am arian gan y Pwyllgor Gwaith. Wrth i’r LOTTO ddatblygu bydd rhywfaint o arian yn mynd i achosion lleol yn unol â phenderfyniad y Pwyllgor Gwaith.

RHEOLAU
Am £1 y gêm bydd chwaraewyr yn dewis 3 rhif o 1 i 20, ac mae’r LOTTO yn agored i unrhyw un dros 16 oed ac sy’n byw yn y Deyrnas Gyfunol.
Bydd gêm bob wythnos ac os bydd y 3 pêl a dynnir yn cyfateb i 3 pêl y chwaraewr, mi fydd yn ennill y wobr, neu’n rhannu’r wobr os oes mwy nag un enillydd.
Bydd y wobr ar gyfer y gêm gyntaf yn £200 ac wedyn bydd yn codi fesul £50 os nad oes enillydd, i uchafswm, jacpot, o £750.
Bydd y jacpot yn aros ar £750 am dair wythnos, ac os nad yw’r wobr wedi ei hennill bydd 4ydd pêl “pêl ddarpar” yn cael ei thynnu. Dilynir y drefn honno hyd nes y bydd chwaraewr neu chwaraewyr yn ennill drwy gyfateb tair o’r pedair pêl a dynwyd.
Fel arfer bydd y gêm yn cael ei chwarae yn y Clwb ar Ddydd Sul ym mhresenoldeb tystion. Yn achlysurol gellir cynnal y gêm ar noson arall, ond bydd y chwaraewyr wedi cael rhybudd o 10 diwrnod ymlaen llaw. Os bydd y Clwb ar gau cynhelir y gêm yng ngw^ydd tystion annibynnol.
Bydd modd prynu tocynnau drwy Archeb Banc Sefydlog neu drwy brynu tocyn papur. Gellir gwneud taliad o £52 am bob tocyn £1 wythnosol. Cyfrifoldeb y chwaraewr ydi dileu’r taliadau ac ni roddir arian yn ôl.
Gellir prynu tocyn wythnosol am £1 yr un
Pan fydd tocynnau papur yn cael eu cyflwyno bydd rhaid dychwelyd y bonion a’r arian i aelod o Bwyllgor y Lotto cyn y gêm.
Bydd yr enillydd yn cael ei dalu drwy drosglwyddiad banc uniongyrchol, neu os yw’n aelod bydd modd ei roi ar y cerdyn bar.
Bydd y rhifau a enillodd bob wythnos yn cael eu rhoi ar hysbysfwrdd y Clwb ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Gofynnir caniatâd bob enillydd cyn cyhoeddi’r enw.
Os na fydd modd cysylltu â’r enillydd wedi chwech mis bydd yr arian yn cael ei roi yng nghronfa ariannol y Clwb.
ydd y Lotto yn cael ei gynnal gan Bwyllgor Marchnata Clwb Golff Abersoch. Os bydd anghydfod, bydd penderfyniad y Pwyllgor yn derfynol.
Siawns a Dosbarthu’r Arian:
• Siawns – Mae’r siawns o ennill y Lotto wythnosol gyda thocyn unigol yn 1 mewn 1140. Os gwerthir 250 o docynnau mae’r siawns tua 1 mewn 5.
• Os gwerthir 250 o docynnau bydd 20% yn mynd tuag at wobrau, 2% tuag at hyrwyddo, a 78% i godi arian. Diogelwch Data GDPR:
• Bydd gwybodaeth am unigolion yn cael ei gadw i’r lleiafswm posib a dim ond er mwyn adnabod perchennog tocyn.
• Is-Bwyllgor y Lotto yn unig fydd yn gallu gweld yr wybodaeth a bydd yn cael ei gadw gan y Cadeirydd a Rheolwr y Clwb
• Cedwir yr wybodaeth cyhyd ag y bydd y chwaraewr yn parhau i chwarae’r Lotto yn unig. Bydd Archebion Sefydlog yn cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y chwaraewr yn rhoi’r gorau i chwarae’r Lotto. Bydd tocynnau papur yn cael eu distrywio ddim hwyrach nac un mis wedi’r gêm.
• Efallai y bydd angen manylion banc er mwyn talu’n uniongyrchol i’r enillydd. Fydd y manylion ond yn cael eu cadw cyhyd ag y cymer i wneud taliad a chadarnhau fod yr enillydd wedi ei dderbyn.
Bydd hawl bob unigolyn i weld yr wybodaeth sy’n cael ei gadw amdanyn nhw drwy gysylltu â Rheolwr, Clwb Golff Abersoch.

Calendar
Loading the Calendar...
Weather
 • 2022-06-25
 • 2022-06-26
 • 2022-06-27
 • 2022-06-28
 • 2022-06-29
Need to know more weather details? Click here to see the weather for the next 5 days.
News
 • Golf World Top 100
  newsthumbnail
 • Congratulations Ioan!
  newsthumbnail
 • Bar and Catering
  newsthumbnail
 • CGA LOTTO Launched!
  newsthumbnail
 • Club Statement - Covid-19
  newsthumbnail
 • Welsh Golf Course of the Year 2018
  newsthumbnail
 • It's Official
  newsthumbnail
Course Status
Currently open
05.03.2022 10:26
View Status
Time
00:00